Projekat "Stvaranje društva bez otpada" uspešno završen

Projekat prekograničnog programa IPA Hrvatska - Srbija 2007 - 2013, pod nazivom “THE CASE FOR ZERO WASTE”-“ STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA”, počeo je sa realizacijom 28. novembra 2013. godine, i trajao je dve godine, sve do 28. novembra 2015. godine.

Nosilac projekta u Republici Srbiji bilo je JKP”Komunalije”iz Sremske Mitrovice, a partneri u Srbiji bili su Grad Sremska Mitrovica, Ekološki klub grada Sremska Mitrovica i Centar za ekoligiju i održivi razvoj iz Subotice. Nosilac projekta u Republici Hrvatskoj bilo je Komunalni preduzeće “Unikom”iz Osijeka, a partneri iz Republike Hrvatske su bili Udruženje Zeleni Osijek i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.

Cilj projekta bio je doprineti zaštiti životne sredine i održivom razvoju regionalnih ekonomija kroz jačanje prekogranične saradnje i podsticanje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom. Takođe, jedan od ciljeva je i povećanje stope prikupljenog odvojenog otpada, unapređenjem sistema upravljanja otpadom.

Najznačajnije aktivnosti na projektu bile su:

Obuka i prenos stečenog znanja u području selektivnog prikupljanja i gospodarenja otpadom. Kroz ovu aktivnost edukator iz Hrvatske održao je obuku za buduće edukatore u Srbiji. Teoretski deo radionica odvijao se u Sremskoj Mitrovici, a praktični deo u Osijeku gdje su kao model dobre prakse predstavljeni Međunarodni Eko vrtić Mak i Međunarodna Eko škola August Šenoa, te Unikomove ekološko-edukativne radionice. Obučeno je 23 edukatora iz Sremske Mitrovice, koji su stečeno znanje preneli ciljanim grupama u Sremskoj Mitrovici, a to su: učenici osnovnih škola , deca iz škole sa posebnim potebama, predškolska deca, nevladin sektor i lokalno stanovništvo. 

Organizovana je Konferencija o otpadu u Osijeku, na kojoj su učestvovali stručnjaci iz područja upravljanja otpada u EU, Hrvatske i Srbije. Tokom trajanja projekta, organizovana su i četiri međunarodna Foruma o upravljanju otpadom, od kojih su se dva održala u Osijeku, a dva u Sremskoj Mitrovici.

Kroz ovaj projekat u gradu Osijeku je građanima podeljeno 1.300 žutih posuda za selektivno prikupljanje PVC, a na gradske trgove i frekventna mesta u gradu postavljeno je 20 mini eko-ostrva, što je značajno unapredilo selektivno prikupljanje otpada. Selektivno prikupljanje otpada u Sremskoj Mitrovici unapređeno je postavkom 32 reciklažna ostrva, sa kontejnerima za papir, karton i PET ambalažu, 7 mini eko-ostrva, a građanima je podeljeno 1.000 kompostera i 1.000 plavih kanti za sakupljanje papira, kartona i plastike.

Jedna od aktivnosti na projektu je i izgradnja ekološko-edukativnog parka u sklopu postojećeg reciklažnog dvorišta, gde se organizuju edukativne radionice za učenike osnovnih škola i za sve zainteresovane, a vezano za primarnu selekciju otpada.

Zabeležene su količine prikupljene plastične ambalaže skupljene u period realizacije projekta, te je za svakih 20 tona selektivno prikupljene plastike, posađeno jedno drvo. Predstavnici partnera su učestvovali u uređenju ekološko-edukacijskog centra, simboličnom sadnjom 20 sadnica javora.

Zahvaljujemo se svima koji su aktivno učestvovali u selektivnom prikupljanju plastike, papira i kartona, i time doprineli odličnim rezultatima, kao i očuvanju naše životne sredine, te Vas pozivamo da i dalje nastavite da odvajate otpad, kako bi smo svi zajedno očuvali vredne resurse kojih na raspolaganju imamo sve manje.